top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen 22Marketing., gevestigd te 8281 CK te Genemuiden nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever, gezamenlijk ook te noemen partijen.

 

1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden

afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken zolang deze niet aanvaard zijn door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (overeenkomst van opdracht) door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

 

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever 

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 

3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

 

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.

 

4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar te maken.

 

4.4 

a. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. 

b. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. 

c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt

    bereikt.

 

Artikel 5 Tarief

5.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een honorarium per uur. Opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever vooraf opgave van de geschatte kosten voor de door haar en/of door haar personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar. Voor de verrichtte werkzaamheden wordt een urenregistratie bijgehouden. De cliënten die per kwartaal hun administratie laten bijwerken, ontvangen na afloop 

van deze periode een factuur en één bij het afronden van het jaarwerk. Voor alle andere cliënten wordt er gefactureerd na afloop van de verrichtte werkzaamheden.

 

5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

5.3 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de 

omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum.

 

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

 

6.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan opdrachtnemer rechtsmaatregelen nemen strekkende tot verkrijging van betaling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum bedrag van € 250,--.

 

6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, 

de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

6.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 7 Reclames

7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

 

7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde tarief.

 

Artikel 8 Leveringstermijn

8.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter beschikking zijn gesteld.

 

8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

8.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van 

opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt en ten hoogste tot het bedrag van de door de verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden  niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding(en) die opdrachtgever uit hoofde van de desbetreffende opdracht aan opdrachtnemer heeft betaald, met dien verstande dat indien een opdracht langer dan 12 maanden duurt, de maximale vergoeding wordt berekend over de direct aan de schade voorafgaande 12 maanden.

 

9.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

 

9.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale aangiftes van het betreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, en voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

 

Artikel 10 Verjaring

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Bij overtreding is 22Marketing. gemachtigd om €250,- per 24 uur te vorderen aan de partij in ingebrekestelling.

 

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren.

Artikel 12 Recht van terughouding

Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht opdrachtnemer onherroepelijk tot het terughouden (niet afgeven) van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

 

Artikel 13.  Bescherming Persoonsgegevens

13.1 Opdrachtnemer kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door opdrachtgever verwerken (i) in het kader van de werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op opdrachtnemer, (iii) in verband met ondersteuning van de dienstverlening door opdrachtnemer aan opdrachtgever, alsmede (iv) in verband met het kunnen benaderen van opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor opdrachtgever met informatie en met diensten van opdrachtnemer en derden.

 

13.2. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals in artikel 13 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer  kan persoonsgegevens delen met derden die opdrachtnemer inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door opdrachtnemer. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving. 

 

13.3. Voor zover opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt stelt opdrachtnemer het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast, en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

13,4. Op opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke

privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de persoonsgegevens aan opdrachtnemer, en neemt daarbij alle wettelijke verplichtingen die conform de toepasselijke privacywetgeving op opdrachtgever rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan opdrachtnemer en de verwerking daarvan door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst.

 

13.5. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang.

 

13.6. Opdrachtnemer zal waar het persoonsgegevens verstrekt door opdrachtgever betreft, opdrachtgever informeren ingeval van (i) de ontvangst van een verzoek van betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten, (ii) de ontvangst van een klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de persoonsgegevens, en van (iii) kennisname van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

 

13.7. Opdrachtgever zal, indien opdrachtnemer dat verzoekt, zonder onredelijke 

vertraging alle medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het door opdrachtgever tijdig opvolgen van verzoeken zoals bedoeld in artikel 13 lid 6 onder (i) en het informeren van betrokkenen indien opdrachtnemer daartoe verplicht is ten gevolge van een inbreuk zoals bedoeld in artikel 13 lid 6 onder (iii).

 

13.8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met niet-naleving van de toepasselijke privacywetgeving door opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die opdrachtnemer in verband met een zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page